Programvilkår GoXplore

1. Operatør

Teknisk arrangør er GoXplore Worldwide AS, Org. Nr. 925 782 459.

2. Programbetingelser

Deltakeren må være over 18 år, øvre aldersgrense varierer. Man må også oppfylle visumkravene for de forskjellige programmene. Deltakeren bør ha basiskunnskap i engelsk.

3. Programinnhold

a. Innholdet i GoXplore sine programmer er oppført på vår hjemmeside www.goxplore.no.
b. GoXplore er ikke økonomisk ansvarlig for endringer i programaktiviteter.

4. Betaling

a. Førstegangsbetaling: 15% av programpris (minst kr. 2500) i depositum. Beløpet inkluderer avbestillingsforsikring.
b. Andregangsbetaling: Resterende programavgift betales senest 4 uker før avreisedato. Hvis fakturaen ikke betales vil deltakelsessøknaden bli kansellert, og deltakeren vil med øyeblikkelig virkning utgå fra GoXplores program. Dette kan medføre ekstra kostnader (se punkt 6 Avbestilling). GoXplore vil ikke ta noe videre ansvar.
c. Innbetalinger skal gjøres direkte til GoXplore.
d. GoXplore har rett til å øke programavgiften inntil 30 dager før avreise ved eksterne årsaker, som økt programkostnad fra partnere, flyplassavgift eller svingende valutakurser. Hvis programkostnadene øker med mer enn 10% av den opprinnelige prisen, har deltakeren rett til å kansellere sin påmelding uten omkostninger.

5. Ansvar

a. Hvis deltakelse i GoXplores programmer ikke er mulig på grunn av feil fra GoXplore, vil hele programavgiften tilbakebetales til deltakeren.
b. Det er obligatorisk å ha reiseforsikring ved deltagelse på GoXplores programmer. Deltakeren er selv ansvarlig for å tegne en forsikring som er tilstrekkelig for programmet vedkommende skal delta på.
c. Deltakeren er selv ansvarlig for eventuelle omkostninger dersom vedkommende ikke får godkjent sin visumsøknad, grunnet rulleblad eller andre årsaker.
d. Deltakeren er selv ansvarlig for å ha gyldig pass, visum/oppholdstillatelse og vaksiner til de landene han/hun skal besøke, og dermed også selv ansvarlig for alle kostnader som oppstår som følge av ugyldig pass, visum/oppholdstillatelse og/eller vaksiner. Deltakeren er ansvarlig for å medbringe pass og visumbekreftelse til immigrasjonen.
e. Om deltakeren ikke retter seg etter gjeldende regler og retningslinjer for programmet deltakeren er påmeldt, forbeholder GoXplore og våre lokale partnere seg retten til å ekskludere deltakeren fra programmet før planlagt slutt uten erstatning. Eventuelle ekstra kostnader forbundet med dette må deltakeren selv stå for.

6. Avbestilling

a. Avbestillingsforsikring

Avbestillingsforsikringen er inkludert i programprisen og blir fakturert som en del av depositumet. Den er personlig og dekker programprisen til GoXplore, og blir først gyldig etter betaling av depositumet.

Den gjelder kun når en blir forhindret fra å foreta reisen på grunn av akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall, enten hos den som skal reise, hans/hennes eneste reiseledsager, eller i den nærmeste familie. Vår avbestillingsforsikring gjelder også om en epidemi, naturkatastrofe eller annen krigshandling gjør at Norsk Utenriksdepartement (UD) endrer sin offisielle reiseråd på en måte som gjør at du ikke kan reise. Den dekker ikke eksisterende sykdom, derfor må det ha oppstått etter at man har betalt depositumet/avbestillingsforsikringen.

Avbestillingsforsikringen dekker fra tegningsdato og frem til avreise til programmet. Avbestillingsforsikringen dekker ikke eventuelle tilleggsprodukter, aktiviteter eller flybilletter deltakeren har bestilt.

b. Avbestillingsvilkår GoXplore program

Ingen kostnad ved avbestilling før bekreftelse på plass. Depositum med inkludert avbestillingsforsikring refunderes ikke etter plassen på programmet har blitt bekreftet.

Etter betalt depositum/avbestillingsforsikring og med gyldig legeerklæring (må være mottatt av GoXplore innen en måned fra dagen avbestilling er registrert):

Ved avbestilling uten gyldig legeerklæring gjelder følgende:

Hvis avbestillingen er basert på endret offisielt reiseråd fra norsk UD, gjelder vilkårene som med gyldig legeerklæring, dvs programprisen minus depositum blir refundert.

For de programmene hvor GoXplore søker visum på veien av deltaker og legger ut for disse, skal deltaker alltid dekke denne kostnad, uansett grunn for avbestilling.
Hvis deltakeren under oppholdet i utlandet velger å avslutte program, eller returnere til sitt hjemland før returdato (gjelder også ved sykdom), vil deltakeren ikke få refundert programprisen.

c. Avbestillingsvilkår for andre produkter solgt av GoXplore (reiseforsikring, tilleggsprodukter, flybilletter m.m.)

7. Flybilletter

Dette punktet omhandler kun flybilletter kjøpt gjennom GoXplore og som ikke er inkludert i programprisen.

a. Bestilling kan kun foretas direkte hos GoXplore. Bestillingen er bindende når du har akseptert vårt tilbud enten det skjer over epost, telefon eller ved bestilling direkte på vårt kontor. Du er selv forpliktet til å sjekke at fullstendig navn, slik det fremkommer i passet, er korrekt skrevet og at alle tider/datoer på reisedokumentet er i overensstemmelse med egne ønsker og programregler. Ved bekreftelse av bestillingen godkjenner du at informasjonen er korrekt og hvis du oppdager feil i bestillingen etter at den er bekreftet, er du selv ansvarlig for eventuelle tap dette måtte medføre.

b. Har du kjøpt en flybillett som er satt sammen av to eller flere individuelle flyselskaper med egne billettnummer, betraktes disse som uavhengige av hverandre. Det vil si at hvis du, ved flybytte fra et selskap til et annet, kommer ut for forsinkelse eller på annen måte mister den videre forbindelsen, er det verken GoXplore eller flyselskapets ansvar å dekke ekstra kostnader for nye billetter, overnatting mm. Har du kjøpt en flybillett med mer enn én strekning, skal alle de foregående strekninger benyttes for at flybillettens eller reisens siste strekning skal være gyldig. Flyselskapene forbeholder seg retten til å stryke videre strekninger i din billett dersom du som reisende ikke møter opp til én eller flere strekninger i den utstedte billetten.

c. Flyselskapene har rett til å komme med tidsendringer, også etter at billettene er bekreftet og utskrevet. I slike tilfeller er flyselskapene ansvarlige for å komme med alternative ruter. GoXplore er ikke ansvarlige for endringene, men er pliktig til å informere deg om disse før avreise og vil, så langt det lar seg gjøre, assistere deg i å finne frem til en akseptabel reiserute. GoXplore opererer kun som agent for flyselskapene, og er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader som pådras som følge av endringer eller i tilfeller hvor flyselskapet kansellerer eller endrer bestillingen.

d. For endringer før avreise betaler du kun flyselskapets egne endringsgebyr. Etter avreise tar GoXplore et gebyr på 400,- i tillegg til flyselskapets egne endringsgebyr.

8. Annet

Etter at påmeldingen er bekreftet, må all endring, inkludert kansellering, foregå skriftlig og sendes til info@goxplore.no.

Sist oppdatert: 21.11.2023 12:24

Lukk vindu